Moenehtse raereste aalkoealmetjereakta jïh siebriedahkeekonomeles vuarjasjimmieh tjuerieh mineraalelaaken sïjse

– Manne stoerre madtjelesvoetine vihtestem tjiehpijemoenehtse mij lea mineraalelaakem evalueradamme, raereste stoerre jarkelimmieh tjuerieh dorjesovvedh mineraalelaakeste jis edtjebe aktem radtjoes jïh guhkiebasse reeremem åadtjodh mineraalevierhtijste mij seamma tïjjen saemien reaktah gorrede, saemiedigkieraerie Silje K. Muotka jeahta.

Ođas | Almmuhuvvon

Jieleme- jïh göölemedepartemeente aktem tjiehpijemoenehtsem nammoehti ruffien juktie mineraalelaakem vuarjasjidh. Moenehtse sov reektehtsem deelli departemeentese goeven 18. b. 2018. Reektehtsinie stoerre leavloe bïejesåvva vaanojde laakine juktie gorredidh mineraaleprosjekth leah siebriedahkeeknonomeles gaagnine, jïh vaanoeh gorredimmien bïjre saemien reaktijste.

– Gosse daanbeajjetje mineraalelaake ij tjïelke krïevenassh bïejh akten tjåenghkies siebriedahkeekonomeles vuarjasjimmien bïjre, dellie laake rïektesisnie sjïehteladta gïehtelimmide mah eah leah gaagnine. Daate akte tsiehkie maam mijjieh Saemiedigkien bieleste libie guhkiem tjïertestamme, ij goh unnemes aamhtesisnie luhpiedimmiej bïjre akten Nussir-gruvese Repparfjovlesne, Muotka jeahta.

Stoerredigkie mineraalelaakem nænnoesti 2009 bielelen Saemiedigkien jååhkesjimmie. Saemiedigkie idtji sov jååhkesjimmiem vedtieh dan åvteste laake ij lij akteraeresne staaten almetjerïekteles åeliedimmiejgujmie saemiej åvteste.

– Joekoen hijven moenehtse dan tjïelkelaakan jeahta  akte barkoe tjuara aelkedh mij stuvrehtimmieh mineraalelaakesne vadta mah Nöörjen almetjerïekteles åeliedimmieh saemiej åvteste illieh, dovne Finnmaarhkesne jïh Finnmaarhken ålkolen. Daelie veanhtedem departemeente daam itjmieslaakan vaalta jïh aktine dagkarinie barkojne nearhka Saemiedigkine ektine, Silje K. Muotka jeahta.

– Evalueradimmiemoenehtsen reektehtse tjïelkelaakan jeahta mineraaleåajvaladtjen lea dïedte jïjtjeraarehke vuarjasjimmieh darjodh ohtsemisnie gïehtelimskonsesjovnen bïjre, jïh ij saaht guktie maahta våaroemasse bïejedh jeatjah åejvieladtji vuarjasjimmieh, vuesiehtimmien gaavhtan byjresen, göölemen jallh båatsoen bïjre. Manne aervedem dah mah byjresen jïh almetjereaktaj bïjre pryöjjadieh dam gåajhtsadieh, jïh vuejnieh ellies jïh eensi vuarjasjimmiej gaavhtan gåarede jïh dïedtem utnieh gïehtelimskonsesjovnem nyöjhkedh aamhtesinie mah leah gïetedæmman daelie, saemiedigkieraerie Silje K. Muotka minngemosth jeahta.  

Daesnie reektehtse maam tjiehpijemoenehtse departemeentese deelli goeven 18. b. 2018.

Gyhtjelassh jallh gihtjehtimmie, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje K. Muotka, mob. +47 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!