PRM: Budsjettet og oppfølgingen av Hjertespråket

Sametingets budsjettforslag for 2018 har tre hovedprioriteringer. Oppfølging av Hjertespråket, fornying av læreplaner og kulturminnevern.

 

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

I denne perioden vektlegges oppfølgingen av utredningen NOU 2016:18 Hjertespråket. Utredningen har fått mye oppmerksomhet og det er knyttet store forventinger til oppfølgingsarbeidet. Utredningen fokuserer på barn og unges rett og mulighet for å lære samisk, noe som også Sametinget vil prioritere i oppfølgingsarbeidet. I tillegg vil arbeidet bestå av en egen språkreform, som skal bidra til et språkløft og styrke bruken av samisk i alle nivåer av samfunnet.

Henrik Olsen (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Henrik Olsen (Foto: Kenneth Hætta)

– Vi jobber kontinuerlig for å sikre og utvikle de samiske språkenes fremtid. Oppfølgingen av Hjertespråket står sentralt i dette arbeidet. Vi har satt av 4,3 millioner til oppfølgingsarbeidet. Sametinget har også startet prosjektet Barns hjertespråk. Prosjektet skal løfte kvaliteten av samiske barnehagetilbud og de pedagogiske metodene slik at de er i samsvar med samiske verdier og vår kultur. I tillegg arbeider Sametinget med en språkreform, som forventes å pågå i flere år. Reformen blir for øvrig en egen sak i plenum tidlig i 2018, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametinget har lovfestet myndighet til å utvikle læreplaner i samisk språk og fag i grunn- og videregåendeskolen. Utdanning og kunnskap er avgjørende for at samfunnet skal utvikle og bevege seg fremover.

– Vi ønsker å forbedre fordypningstilbudet og kvaliteten av fagene for elevene. Vi prioriterer derfor nå å fornye læreplanene. Det er også viktig at fagfolk er med i dette arbeidet og i vurderingene. Dette sikrer at vi får relevant og oppdatert innhold, som igjen vil løfte kvaliteten av våre læreplaner, sier Olsen.

Sametinget har i 2017 fullført et bygningsvernprosjekt for riksantikvaren, noe som har ført til at antallet automatisk fredete samiske kulturminner har økt fra 60 til 900.

– Vi har et ansvar for å bevare og fremme de unike historiene disse kulturminnene har. Riksantikvaren har gitt oss midler til å følge opp dette arbeidet. Midlene vi setter av skal legge til rette for tilskudd til fredede kulturminner i privat eie og følge opp forvaltningsplanen som er vedtatt i Sametingets plenum, sier Olsen.

Mesteparten av budsjettets økning på 5,8 prosent er øremerkede midler. Henrik Olsen nevner at økningen er gledelig og at dette er midler Sametinget har bedt om. Baksiden er at man har fått redusert autonomi over eget budsjett. I tillegg har regjeringen valgt å ikke lenger viderefører midlene fra kulturløftet til Stoltenberg II.

– Dette er 10 millioner kroner som nå er borte, noe som naturligvis preger budsjettet vårt. Vi har måttet omprioritere fra kulturtiltak til de tiltak regjeringen har gitt midler til. Vi følger allikevel opp forpliktelsene våre ovenfor en del enkeltinstitusjoner, Samisk Hus i Oslo, Várdobáiki og Saemien Sijte, avslutter Olsen.

For intervju kan sametingsråd Henrik Olsen kontaktes. Tlf. 907 75 219

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!