Raeresth vitnijem Saemiedigkien gïelelutnjemeåasese!

Saemiedigkie daam Saemiedigkien gïelelutnjemeåasam voestes aejkien vadta 2019:s Saemien gïelevåhkoen jïh Gaskenasjonaale aalkoealmetjegïelejaepien 2019 sjïekenisnie.

Ođas | Almmuhuvvon

Båetieh raeriestimmine sïelten jallh siebrien bïjre mij hijvenlaakan saemien nuhtjie jïh våajnoes dorje sov biejjieladtje barkosne. Åasa lea 30 000 kråvnah jïh akte tjeahpoediplome. Saemiedigkieraerien tjirkijh jallh Saemiedigkien reereme eah maehtieh åasam åadtjodh.

Gaajhkesh maehtieh raeriestimmine båetedh gïen bïjre mij byöroe gïelelutnjemeåasam vitnedh. Tjaelieh åenehks buerkiestimmiem dov raeriestæmman jïh seedth dam Saemiedægkan skïereden 9. b. 2019 åvtelen.

Saemiedigkieraerie nænnoste gie edtja åasam åadtjodh. Åasa vadtasåvva Gïelevåhkoen öörnedimmien sjïekenisnie golken 24. b. Karasjohkesne.

Seedth raeriestimmide diekie: samediggi@samediggi.no

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!